Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky účasti na pořádaných akcích

Podnikající fyzická osoba: Gabriela Sovadinová, IČ: 62359410

Podmínky se vztahují na kurzy a další akce organizované podnikající fyzickou osobou Gabriela Sovadinovou, Jana Ziky 1943/24, 708 00 Ostrava 8, IČ: 62359410 (dále jen organizátor). Kontaktní údaje: info@tarika.cz, tel. +420 603 276 527.

Podmínky se vztahují na osoby, které vyplní a odešlou online přihlášku na některý z kurzů či jiných akcí pořádaných organizátorem (dále jen účastník).

Pokud se v podmínkách hovoří o organizované či pořádané akci nebo kurzu, myslí se tím také workshop, seminář nebo přednáška.

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby se daný kurz či akce v ohlášeném termínu konala a aby výuka a vedení kurzu bylo na náležité odborné úrovni.

Organizátor zajistí ze své strany (osoby, podílející se na organizaci a vedení akce) zachování diskrétnosti o všech skutečnostech, které budou součástí výukového procesu, a bude chránit důstojnost frekventantů i jejich nepřítomných blízkých i po ukončení kurzu v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů

Organizátor má právo ukončit účast účastníka na pořádaném kurzu či jiné akci, pokud tento neplní závazky vyplývající z jeho účasti na kurzu, především závazky finanční nebo závazek diskrétnosti.

Ve výjimečném případě může organizátor ukončit účast účastníka před ukončením kurzu či jiné pořádané akce z důvodů rozhodnutí lektorky s vysvětlením důvodů. V takovém případě bude účastníkovi vrácena poměrná část zaplacené ceny.

Práva a povinnosti účastníka

Pořádané kurzy a akce jsou převážně sebezkušenostní. Účastník vstupuje do kurzu či jiné akce z vlastní vůle a je připraven k aktivní práci na sebepoznání tak, aby rozšířil svůj lidský potenciál, a bude v tomto smyslu k dispozici ostatním účastníkům kurzu. Současně veškerá cvičení a techniky, které mohou být součástí kurzu, jsou vždy pouze nabídkou a účastník má právo si svobodně zvolit, zda se daného cvičení bude nebo nebude účastnit.

Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k účastníkům zvolené akce a
k ostatním osobám v místě programu.

Účastník bere na vědomí, že pořádané kurzy a další akce nejsou náhradou psychoterapeutického
či lékařského ošetření.

Účastník se zavazuje k naprosté diskrétnosti o všech informacích, vztahujících se k ostatním účastníkům
i k jejich nepřítomným blízkým, a to i po ukončení kurzu či jiné akce.

Jakýkoliv záznam foto, video nebo audio během kurzu může být vždy pořizován jen s výslovným souhlasem lektora a všech účastníků. Takto pořízený záznam může sloužit jen pro Vaše vlastní osobní účely nebo pro sdílení v této skupině. Jakékoli šíření záznamů mimo tento okruh není dovoleno. Závažné porušení
tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení z kurzu.

Účastník, který by chtěl jakoukoliv formou publikovat nějakým způsobem dění na kurzu, a to i pouze na obecné rovině, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem organizátora a lektorky semináře.

Účast na kurzu není možná v případě, že účastník je aktuálně nakažen infekční chorobou.


Kdy je přihláška závazná

  • vyplněním a odesláním závazné přihlášky s fakturačními údaji se tato stává závaznou objednávkou kurzu,
  • odesláním přihlášky se zavazujete také k zaplacení plné částky kurzovného,
  • po odeslání přihlášky Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky s údaji o platbě,
  • odstoupení od objednávky kurzu je možné pouze písemně a to na e-mail: info@tarika.cz.
  • s Vašim kurzovným je od této doby nakládáno podle níže uvedených storno podmínek.

Účastník se zavazuje platit jednotlivé splátky na cenu kurzu či jiné pořádané akce podle předem oznámeného rozpisu. Po dohodě s organizátorem je možné splátky posunout či rozložit, ale je třeba, aby taková dohoda byla uzavřena do termínu splatnosti dané splátky. 

Splatnost zálohové faktury – rezervace kurzu

Kurz je splatný dle zákona 10 dní od objednávky, ale nejpozději týden (7 dní) před kurzem tak, abychom mohly včas neobsazená místa poskytnout jiným účastníkům. 
Cena zálohy a kurzu se platí převodem na účet. Číslo účtu Vám zašlu po obdržení Vaší přihlášky.  

Storno podmínky

absence bez omluvy a udání důvodu je 100% storno (celé kurzovné Vám propadá),

více jak 7 dnů před kurzem, kurzovné vám vrátím v plné výši, 

– 7 dnů a méně před kurzem je storno poplatek 400 Kč, nebo možnost náhradního termínu, 

náhlá nemoc účastníka nebo paragraf na děti – je storno je storno poplatek 400 Kč,
nebo 
možnost náhradního termínu,

pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč,

v případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací,

– zrušení kurzu ze strany vlády (lockdown) – opět možnost náhradního termínu, nebo vrátíme celou částku do 30 kalendářních dní.

Zrušení účasti provádějte výhradně písemně přes email: info@tarika.cz

Nejlépe je se omluvit co nejdříve také telefonicky, nebo SMS, abych stihla Vaše místo nabídnout jinému účastníkovi. Tel.: +420 603 276 572.

 

Zrušení kurzu, akce nebo změna osoby lektora, místa konání

Organizátor má právo pořádanou akci zrušit, pokud není schopen zajistit její řádné konání v dobré kvalitě (např. při onemocnění lektora apod.). Pokud dojde ke zrušení před zahájením akce, organizátor vrátí účastníkům celé zaplacené kurzovné. Pokud dojde ke zrušení až v průběhu akce, účastník má nárok na vrácení poměrné části ceny.

Pokud bydlíte mimo Ostravu, tak rezervace cestovného je zcela na Vaší zodpovědnosti. Organizátor nenese na Vaších rezervacích čehokoliv s kurzem spojeného žádný podíl.

Organizátor má právo změnit místo konání akce v rámci města. O této skutečnosti informuje včas všechny účastníky.

Etická pravidla pro účast na kurzech

Prakticky všechny pořádané kurzy a akce jsou v nějaké míře sebezkušenostní a tedy dochází ke sdílení osobních informací před celou skupinou. Aby toto vše mohlo probíhat v bezpečném prostoru, je zde několik zásad, které se svým vstupem do kurzu zavazujete dodržovat.

Je povinností účastníka aktivně vyhledat lektorku kurzu ještě před jeho začátkem a informovat ji, pokud má nějaké jiné zdravotní omezení, které jinak nebrání se kurzu zúčastnit. Lektorce to umožní účastníka upozornit, pokud by některá cvičení pro něj nebyla vhodná. Povinnost a zodpovědnost účastníka informovat lektorku platí i v případě, že se jeho stav změnil až v průběhu kurzu a vyskytla se nová fyzická či psychická omezení. Pokud během kurzu dojde k nějaké fyzické či emoční rozladěnosti, neprodleně informujte o tom lektorku kurzu. Lektorka je vázánmlčenlivostí o sdělených skutečnostech.

 

Nevynášení informací mimo skupinu – vše, co se osobního na kurzu odehraje a co se osobního dozvíte o ostatních účastnících, s nikým mimo skupinu nesdílíte. Co můžete volně sdílet, je Váš vlastní proces, který se na kurzu případně odehrál.

Kolik toho osobního sdělíte před celou skupinou, je vždy Vaše svobodná volba a nikdo Vás nemůže nutit sdílet více, než si sami přejete. Máte kdykoliv právo odmítnout sdílet to, co si sdílet nepřejete. V tomto smyslu je důležité vzít sám/a za sebe zodpovědnost.

Všechna cvičení, techniky a instrukce ze strany lektorky jsou vždy nabídkou, kterou můžete svobodně přijmout nebo i odmítnout a některých cvičení se případně neúčastnit nebo svou účast v probíhajícím cvičení přerušit a např. zůstat pouze v roli pozorovatele. Je důležité vzít za sebe zodpovědnost a nenutit sami sebe do aktivit, o kterých víte, že je dělat nechcete. V případě potřeby je možné i na nějakou dobu opustit místnost, kde se kurz odehrává – ale pouze za podmínky, že o tom vždy předem informujete lektorku, že se na nějakou dobu vzdalujete z místnosti a programu.

Protože v kurzu pracujete i s dalšími účastníky, je důležité, abyste dodržovali časy začátků programu a neomezovali pozdními příchody sebe i ostatní v plném využití programu kurzu.

Kurzu se účastníte plně na vlastní přání a tím i zodpovědnost (počítejte s možnou emoční rozladěností po kurzu, s možnými bolestmi podbřišku, v kříži, či s namoženým pánevním dnem, průjmem apod).

Přihlášením na kurz potvrzujte, že jste svébytná, vcelku emočně vyrovnaná osoba a máte zdravou schopnost přiměřené sebereflexe, lektorka nenese zodpovědnost za špatně aplikované a provedené cviky, techniky a doporučení z kurzu.

Přihlášením na kurz potvrzujete, že jste si přečetl/a Podmínky účasti na pořádaných akcí, Zdravotní a etické podmínky.

Po kurzu máte možnost podpory lektorky přes email: info@tarika.cz, nebo mobil: 603 276 572.

Tyto podmínky účasti platí od 1. 1. 2024.

 

Přejít nahoru